Werkgroep Natuur en Milieu

De “Doelstelling “ zoals geformuleerd op de home page

  • Het in stand houden, herstellen of opnieuw ontwikkelen van bos en landschap in Wehl.
  • Daar waar mogelijk de samenhang tussen wonen 
en werken enerzijds en natuur en 
landschap anderzijds verbeteren en verfraaien.
  • Het herstellen, handhaven en zo 
nodig verbeteren van de leefomstandigheden van de flora en fauna.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en het opzetten van activiteiten in het betreffende gebied, het opzetten van werkgroepen, het aanbieden van kennis, het verzamelen van gegevens en het doen van onderzoek, alles genomen in de ruimste zin.
  • Om tot een meest efficiënte werkwijze te komen is er één werkgroep in het leven geroepen met hierin mensen die kennis en kunde hebben van de disciplines die nodig zijn voor een zo goed mogelijke uitvoering van onze werkzaamheden. 
Dit is op het gebied van: