Home

De stichting “Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap”

Ontstaan ervan:

De stichting “Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap” is opgericht op 9 september 1997. Aanleiding is het in 1995 vastgestelde “landschapsbeleidsplan” van de gemeente Wehl. De toenmalige directeur van landgoed het Jagershuis Harry Moorman merkt bij de vaststelling op dat hij er bang voor is dat er van de uitvoering van het plan weinig terecht zal komen, terwijl toch het behoud van de bossen in Wehl zeer gewenst is. “Het bos brengt zo weinig op dat de boseigenaren het alleen niet meer aankunnen”, aldus Moorman. “Er zou eigenlijk een groep mensen bereid moeten zijn ze daarbij te helpen en te ondersteunen.” 

 En zo is het begonnen.

Doelstelling

  • Het in stand houden, herstellen of opnieuw ontwikkelen van bos en landschap in Wehl.
  • Daar waar mogelijk de samenhang tussen wonen
    en werken enerzijds en natuur en landschap anderzijds verbeteren en verfraaien. 
  • Het herstellen, handhaven en zo nodig verbeteren van de leefomstandigheden van de flora en fauna. 
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en het opzetten van activiteiten in het betreffende gebied, het opzetten van werkgroepen, het aanbieden van kennis, het verzamelenvan gegevens en het doen van onderzoek, alles genomen in de ruimste zin.

De aanleiding tot de oprichting was het landschapsbeleidsplan van de gemeente Wehl in 1995.

De werkzaamheden in het Wehlse bos en landschap worden uitgevoerd in nauw overleg met de boseigenaren en de gemeente.

Wilt u meer weten over onze doelstelling en/of werkzaamheden neemt u dan contact met ons op.

Over privacy op deze website

Deze website is vrij toegankelijk. Om de privacy van donateurs en anderen te beschermen zullen we daarom het vermelden van persoonsgegevens, zoals adressen, telefoonnummers en e-mail adressen minimaliseren.

De stichting Vrienden van het Wehlse Bos is gehouden aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal overeenkomstig deze wetgeving handelen t.a.v. de privacywetgeving.

De stichting  Vrienden van het Wehlse Bos slaat bij uw bezoek aan onze website geen gegevens op. Gegevens, door uzelf aangereikt in verband met het wijzigen van uw persoonsgegevens of aanmelding voor een evenement, worden offline verwerkt en alleen in onze administratie opgeslagen

Een ieder die in deze website staat vermeld met persoonlijke gegevens of op foto’s of anderszins herkenbaar is, kan verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen door contact op te nemen met de webbeheerder middels een e-mail naar info@vriendenwehlsebos.nl   en zal overeenkomstig deze wetgeving handelen t.a.v. de privacywetgeving.